فراز پیشه سفید براق گالن کد 600

  1. خانه
  2. رنگ ساختمانی
  3. رنگهای براق
  4. فراز پیشه سفید براق گالن کد 600

فراز پیشه سفید براق گالن کد 600

تعداد در کارتن : 4
تماس بگیرید

برای استعلام قیمت و موجودی این کالا تماس بگیرید

دسته بندی : رنگ ساختمانی, رنگهای براق, فرازپیشه, کارخانه سازنده
برچسب ها: براق
لطفا امتیاز دهید

پوشرنگ روغنی سفید براق آلکیدی فرازپیشه کد600 گالن

پوشرنگ روغنی براق آلکیدی فرازپیشه بر اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﻧﮕﺴﺎزی و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮای مختلف و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮده و مطابق آب و هوای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺮﻧﮓ دارای زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، دوام ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ، ﭼﻮﺑﯽ، ﮔﭽﯽ، ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، آﺟﺮی و آردواز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. رنگ روغنی براق در ۳۱ فام تولید شده و بنا بر در خواست مشتری در فام های دیگر نیز تولید می گردد
کاربرد محصول
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ، ﭼﻮﺑﯽ، ﮔﭽﯽ، ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ، آﺟﺮی و آردواز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

امتیازات پوشرنگ روغنی سفید براق آلکیدی فرازپیشه کد600 گالن
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮای مختلف
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎسب
زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن مناسب
دوام و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی

در اینجا به طور مختصر در مورد این پوشرنگ توضیحاتی را تیتر وار بیان خواهیم کرد:

برند :محصولات شرکت فرازپیشه
فام رنگ : سفید براق
کد رنگ : 600
نوع رنگ : پوشرنگ روغنی
وزن : کوارت_گالن
کاربرد : رنگ آمیزی گچ، بتون، سیمان، آجر و چوب
حلال رقیق کننده : تینر
بسته بندی : قوطی فلزی

براق
رنگ ساختمانی, رنگهای براق, فرازپیشه, کارخانه سازنده

محصولات مشابه

فهرست